O nás

Kousek historie –

Knihovnu založila a vedla paní Božena Horsinková od roku 1972 do konce roku 1982. Krátce zde působila paní Věra Wilczková, v letech 1983 – 1993 paní Ludmila Svobodová a od května 1994 knihovnu vede Lenka Ješková.

Hrst čísel –

Knihovna je registrována podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) pod evidenčním číslem: 1184/2002.

Její knihovní fond činí k 31.12.2013 celkem 3.140 knihovních jednotek, které jsou všechny přístupné ve volném výběru.

Knihovna má dále k dispozici knihy z putovního fondu Regionální knihovny v Novém Jičíně, tento soubor je pravidelně co tři měsíce obměňován.

Přehled poskytovaných služeb –

– buduje, propaguje a zpřístupňuje univerzální knihovní a informační fond v rozsahu přiměřeném velikosti obce se zřetelem k informačním a kulturním potřebám občanů všech sociálních a národnostních skupin obce.

– zajišťuje přístup k informacím ze státní správy a veřejné samosprávy. Využívá k tomu a uživatelům zpřístupňuje knihovnické a další informační zdroje včetně internetu.

– při zajišťování knihovních fondů kooperuje s regionálním oddělením Městské knihovny v Novém Jičíně.

– poskytuje i využívá meziknihovních služeb z knihovních fondů jiných knihoven.

– pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavky a jiné kulturní akce.